Så fungerar pantsättning av aktier i NVR

Henrik Kristensen
11 maj 2023
2 min läsning

Panträtt är en säkerhetsrätt avsedd att säkerställa fullgörandet av ett anspråk som den som lånar ut (borgenär) har mot den som lånar (gäldenär). Panträtt innebär att panthavaren har den juridiskt sett bästa säkerheten för en fordran. Andra förmånsrätter får således vika för panträtten, däribland företagshypotek och statens fordran för skatter. För att panthavaren skall kunna njuta säkerhetsrätten krävs dock att pantsättningen uppfyller lagens formkrav för giltighet. Pantsättningen måste uppnå sakrättslig verkan.

Sakrättsligt skydd vid pantsättning av aktier

För att få sakrättslig skydd vid pantsättning av aktier finns det tre olika tillvägagångssätt. Det första är tradition, som innebär att ett aktiebrev skall ges över till den som ska ha kontroll över panten för att få sakrättslig skydd. Denuntiation är det andra och det innebär att man får sakrättslig skydd när man meddelar till den personen som har aktiebreven i besittning att det är pantsatt. Det sista sättet är att registrera i aktieboken och det används om det inte finns ett fysiskt aktiebrev.

Generellt sätt, så har den som lånar ut ett belopp mot säkerhet i panträtt ett förhållandevis gott skydd mot kreditförluster. Denuntiationspanthavare löper dock en större risk än en besittningspanthavare, eftersom denne måste förlita sig på att innehavaren av den fysiska egendomen inte avyttrar eller på andra sätt avhänder sig egendomen. Om pantsättningen är korrekt registrerad och därmed förhindrar att aktierna säljs eller förhindrar utgivande av nytt aktiebrev torde en registrerad pant, d.v.s. registrerad i aktieboken, utgöra ett fullgott skydd.

Pantsättning av aktier i NVR aktiebok online

För att pantsätta en aktie, aktiepost eller del av en aktiepost, så registreras detta i NVR som en ny händelse med benämning “pantsättning” och inkluderar information om panträttsinnehavaren. Efter registrering så är aktieposten låst och den kan inte överlåtas på någon annan person utan att panten avregistreras. På detta sätt undviker bolaget att felaktigt överlåta aktier som är pantsatta samt att panträttsinnehavaren också kan säkerställa att pantsättningen är korrekt registrerad i aktieboken.