Digitalisera din aktiebok gratis

Sveriges ledande tjänst för digitala aktieböcker

Våra digitala tjänster för att administrera och överblicka ägande gör det enkelt att göra rätt och följa lagen. Används av allt från den lilla enmansföretagaren till några av Sveriges största företag.

Överblick kring aktiebok, ägare, grafer och notiser från bolagsverket

Förtroende från över 20 000 aktiebolag

Vi riktar oss till både mindre och större bolag som behöver ta kontroll över sitt ägande.

Vad är en aktiebok?

Aktieboken är ett register över aktiva och historiska ägare i ett bolag

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta den. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Äktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Överblick kring depåtjänst, åtkomst för styrelse och revisor samt automatisk hämtning från bolagsverket.
Produktutbud

Mycket mer än bara en digital aktiebok

Utöver ett dedikerat verktyg för att administrera ägarförändringar så finns även en rad närliggande funktioner inom ramen för tjänsten.

Ikon checked

Depåtjänst för ägare och investerare

Ikon checked

Kommunicera med aktieägare

Ikon checked

Cap table för enkel ägaröversikt

Ikon checked

Automatisk åtkomst för styrelsen

Ikon checked

Automatisk åtkomst för revisorer

Ikon checked

Automatisk synkronisering av uppgifter från bolagsverket

Sveriges ledande aktiebokstjänst

Få kontroll på din ägardata och minska felmarginalerna

Enligt vår erfarenhet är det fel i 95% av alla aktieböcker i företag med fler än 3 ägare som inte använder sig av ett dedikerat verktyg specialanpassat för just administration av ägande.

Värdeskapande

Fördelarna med ett digitalt och dedikerat verktyg är många

Tjänsten underlättar bland annat registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys, rekonstruktion av förlorad aktiebok, skatteuträkningar samt erbjuder automatisk bevakning från bolagsverket.

Transparent

En molnbaserad sanning. Glöm alla problem med flera olika versioner.

Omedelbar

Aktieboken uppdateras i realtid för alla stakeholders inom bolaget.

Tillförlitlig

Spårbart och tillförlitligt både mot ägare och övriga intressenter.

Inkluderande

Kommunikationskanal mot ägarna som kan följa sina innehav via depåtjänsten.

Hög säkerhet

Inloggning via BankID och krypterade cloudservrar.

Vad våra kunder tycker

Hör vad några av våra fantastiska kunder tycker om plattformen

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
"Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.."

MAQS Advokatbyrå

Logotyp för advokatbyrån Vinge
"Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav,”

Advokatbyrån Vinge

Vanliga frågor

Allting du behöver veta om vår produkt

Finns det en tydlig definition av vad som är, och vad som inte är en aktiebok?

Uttrycklig definition vad som avses med en aktiebok finns inte i aktiebolagslagen. Formen för aktieboken kan man utläsa med hjälp av bestämmelserna i 5 kap 1, 2, och 5 §§. Där anges vad aktieboken skall ha för ändamål, dess form och vad den skall innehålla.

Varför behövs en aktiebok?

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Vad händer om man inte har ordning på sin aktiebok?

Aktieboken är ett bolags enskilt viktigaste styrdokument ändå är det extremt eftersatt när det kommer till hur företag hanterar sin ägardata. Enligt vår erfarenhet är det extremt få företag idag kan lämna ifrån sig en korrekt aktiebok utan att lägga både mycket tid och pengar under processen.

Vilka effekter kan det få att inte ha ordning på sin aktiebok?

Ett ”svart hål” beskriver i det närmsta effekterna av att inte ha sin ägardata under kontroll.
Det leder till att tid och pengar spenderas både internt och på konsulter vid tex transaktioner eller nyemissioner men det följs sällan upp eller mäts separat.

Vem ansvarar för aktieboken?

Det är styrelsens ansvar att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig (ABL 5 Kap §7). Till böter eller fängelse i högst 1 år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok, bevara eller hålla denna tillgänglig (ABL 30 Kap §1). I tillägg kan styrelsemedlemmarna även bli skadeståndsskyldiga i den händelse en enskild aktieägare eller tredjeman lider ekonomisk skada (ABL 29 Kap §1). Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

Har ni fortfarande frågor?

Tveka inte att höra av om ni har frågor kring produkten eller hur vi på annat sätt kan möta era behov.