Digital aktieägarlista

Upprätta digital aktiebok och få ett uppdaterat aktieägarregister automatiskt

Effektivisera hanteringen av er aktiebok med en dedikerad, digital plattform för aktiebok online. Kom igång gratis på några minuter och låt våra guider hjälpa dig att få en korrekt ägarförteckning

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Automatiserat med digital aktiebok

Enkel och automatiserad ägaröversikt

Upprätta eller uppdatera aktieboken och få aktieägarförteckning automatiskt - alltid en uppdaterad och transparent översikt över hur ägandet i bolaget ser ut.

Det bästa av allt? Företagets aktieägarregister uppdateras automatiskt vid varje förändring som registreras i systemet

Komplett överblick

Få koll på vem som äger vad och hur mycket med all ägardata samlad på ett och samma ställe

Filtrera på ägartyp samt se alla detaljer för en ägares innehav, såsom storlek, rösträtt, genomsnittligt anskaffningsvärde förbehåll och aktienummer

Med NVR kan du enkelt överblicka:

Alla aktieägare

Förteckning över bolagets ägande fördelat på samtliga individuella aktieägare.

Ägarandel, röstandel och röstfördelning

Sammanställning av hur bolagets ägarandelar och röstandelar fördelas.

Kapitalstruktur

Typ av aktier, förbehåll, utställda optioner och annat.

Ägaruppdateringar

Uppdateras automatiskt vid registrering av nya händelser.

Aktieägarinformation

Synkronisering av uppgifter från bolagsverket.

Ägartyp

Sätt egna taggar för att enkelt se om en ägare är affärsängel, företag, grundare eller anställd samt i vilken fas de investerat.

Historik

Se alla ägarbyten, emissioner och andra händelser som påverkat aktieboken och företagets kapital historiskt.

Det har aldrig varit enklare att hantera överlåtelser

Det är enkelt att registrera både enkel och avancerad överlåtelse i plattformen. Dessutom genereras en avräkningsnota till köpare och säljare automatiskt som är tillgänglig digitalt i plattformen.

Digital aktiebok med automatiska beräkningar

Registrera händelsen och aktieägarförteckningen uppdateras automatiskt

NVRs digitala aktiebok gör det enkelt att hantera komplexa transaktioner för alla storlekar av transaktioner och företag

Automatiska beräkningar

När du registrerar en händelse i aktieboken beräknas automatiskt saker som värderingar och kvotvärde och ger direkt uppdaterade cap table och rapporter för alla bolag.

Emissioner, splittar och andra händelser

Komplexa händelser är enkla att registrera. Plattformen ser till att all inmatning blir korrekt, där en split eller emission registreras på nolltid.

Uppdaterat för alla bolag och aktieägare

Med en digital tjänst i molnet blir alla aktieägare notifierade direkt när händelser som påverkar dem registreras.

Vad är ett aktieägarregister?

En komplett förteckning över alla aktieägare

Ett aktieägarregister är en detaljerad lista eller databas som innehåller information om ett aktiebolags aktieägare, inklusive namn, innehav och i vissa fall historik över tidigare ägare. Detta register, även känt som aktiebok, är viktigt för att upprätthålla en ägarförteckning och kan inkludera en förvaltarförteckning som visar aktier förvaltade av tredje part. Aktieägarregistret hjälper till att säkerställa transparens och ordning i ägandestrukturen inom bolaget.

Varför ska jag ha ett aktieägarregister?

Ett aktieägarregister, ibland refererat till som ett cap table, är till för att ge en översikt till ägare och potentiella investerare om alla ägare samt information om dess innehav. Många gånger är det framförallt en själv samt investerare som vill se det.

Hur upprättar jag en ägarförteckning för mitt aktiebolag?

Genom att upprätta din aktiebok på NVRs plattform så kommer en ägarförteckning automatiskt skapas. I plattformen kan du lätt överblicka alla aktieägare.

När ska man uppdatera sin ägarförteckning?

Så fort en överlåtelse skett, optioner tecknats eller något annat hänt som påverkar ägarstrukturen i ett aktiebolag ska det registreras i aktieboken. Då uppdateras också aktieägarregistret automatiskt.

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler

Överlåtelser, emissioner och andra händelser

NVRs tjänst för digital aktiebok hanterar alla typer av händelser

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som kan påverka aktieboken. Här är några av de vanligaste vi enkelt hanterar:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.