Rekonstruktion och återskapande av aktiebok

Få hjälp att rekonstruera och återskapa en korrekt aktiebok

Oavsett om du har en ofullständig aktiebok i excel eller word sen tidigare eller behöver hjälp att återskapa din aktiebok kan NVR hjälpa dig att spåra och hantera all dokumentation samt upprätta en korrekt digital aktiebok

Fler än 25 000 aktiebolag har fått hjälp av NVR att upprätta aktiebok, ta fram aktiebok, och skapa ny aktiebok. Här är vad några av dem säger om oss:

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav.

Advokatbyrån Vinge

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.

MAQS Advokatbyrå

Hur vi hjälper dig

Vi har hjälpt tusentals kunder återskapa sin förlorade eller ofullständiga aktiebok

Så här hjälper vi dig med rekonstruktion av förlorad aktiebok i fyra enkla steg:

1.

Datainsamling

Lämna in all befintlig dokumentation kring din aktiebok till oss, inklusive information om tidigare ägare, transaktioner, emissioner och andra relevanta handlingar såsom röstlängder, stiftelseurkund, aktieteckningslistor, protokoll, korrespondens med aktieägare och aktiebrev. Vi hanterar dokumentation i både Excel och Word. Detta är ett viktigt steg om din aktiebok saknas, behöver återskapas, eller om det finns fel i din aktiebok.

2.

Datasortering

Vårt team bearbetar och organiserar datan för att säkerställa att den är korrekt, i kronologisk ordning, och i rätt format för uppladdning. Vi hanterar även komplex dokumentation och löser problem relaterade till en förlorad eller felaktig aktiebok.

3.

Digitalisering i NVRs system

Alla händelser från din aktiebok laddas upp till NVR:s digitala aktiebokstjänst, strikt enligt aktiebolagslagen. Detta garanterar en korrekt rekonstruktion av din aktiebok.

4.

Klart! Upprättad aktiebok och överlämning av administration

När processen är färdig tillhandahåller plattformen automatiskt genererade rapporter som inkluderar uppdaterat cap table, aktieägarförteckning, och en detaljerad historik över aktieboken samt dess nuvarande status. Nu kan ni enkelt uppdatera er aktiebok själva vid framtida händelser. 

För alltid - Enkel registrering av händelser samt tillgång för ägare och styrelse

Med vår lösning kan ni enkelt registrera framtida händelser såsom optioner, aktiesplitar och nyemissioner direkt i systemet. Vårt system hanterar alla beräkningar och uppdateringar, vilket säkerställer 100 % spårbarhet och versionshantering samtidigt som ägare och styrelse kan se alla uppdateringar direkt.

Visste du att…

Det är styrelsens ansvar att det finns en korrekt aktiebok enligt aktiebolagslagen?

En aktiebok ska upprättas så snart samtliga aktieägare undertecknat stiftelseurkunden?

95 % av alla aktieböcker i bolag med fler än 3 ägare är felaktiga?

Med NVR kan du uppdater er aktiebok på några minuter. Om du är osäker, hjälper vi dig.

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Vi hanterar alla typer av händelser

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som kan påverka aktieboken. Här är några av de vanligaste vi enkelt hanterar:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Ingen dokumentation är för komplex

Med hjälp av följande dokumentation återskapar vi er aktiebok:

Stiftelseurkund

Aktieteckningslistor

Bolagsstämmoprotokoll

Röstlängder

Bolagsbevis

Daterade aktieägarförteckningar

Styrelseprotokoll

Korrespondens med aktieägare

Överlåtelseavtal

Kopior på makulerade och utestående aktiebrev

Aktieposternas storlek och numrering, samt dess historik

Eventuella samtal med tidigare företagsrepresentater

Behöver du hjälp med rekonstruktion av en förlorad aktiebok?

Boka ett möte med oss

Är du nyfiken på NVR och vår programvara för digital aktiebok? Vi diskuterar gärna med dig. boka ett möte direkt med en av våra experter genom knappen nedan!

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill diskutera era specifika behov? Fyll i formuläret eller skicka ett e-postmeddelande till sales@nvr.se så återkommer vi till dig omedelbart.

Ditt meddelande har skickats!
Vi har mottagit ditt meddelande och arbetar så snabbt vi kan för att återkoppla.
Oops! Något gick fel när formuläret skulle skickas, vänligen försök igen eller kontakta oss via support@nvr.se

Vanliga frågor om aktieboken

Allt du behöver veta om NVR, aktieboken samt vår tjänst för digital aktiebok

Vem ansvarar för aktieboken?

Det är styrelsens ansvar att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig (ABL 5 Kap §7). Till böter eller fängelse i högst 1 år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok, bevara eller hålla denna tillgänglig (ABL 30 Kap §1). I tillägg kan styrelsemedlemmarna även bli skadeståndsskyldiga i den händelse en enskild aktieägare eller tredjeman lider ekonomisk skada (ABL 29 Kap §1). Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

Vilka effekter kan det få att inte ha ordning på sin aktiebok?

Ett ”svart hål” beskriver i det närmsta effekterna av att inte ha sin ägardata under kontroll.Det leder till att tid och pengar spenderas både internt och på konsulter vid tex transaktioner eller nyemissioner men det följs sällan upp eller mäts separat.

Vad händer om man inte har ordning på sin aktiebok?

Aktieboken är ett bolags enskilt viktigaste styrdokument ändå är det extremt eftersatt när det kommer till hur företag hanterar sin ägardata. Enligt vår erfarenhet är det extremt få företag idag kan lämna ifrån sig en korrekt aktiebok utan att lägga både mycket tid och pengar under processen.

Varför behövs en aktiebok?

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Finns det en tydlig definition av vad som är, och vad som inte är en aktiebok?

Uttrycklig definition vad som avses med en aktiebok finns inte i aktiebolagslagen. Formen för aktieboken kan man utläsa med hjälp av bestämmelserna i 5 kap 1, 2, och 5 §§. Där anges vad aktieboken skall ha för ändamål, dess form och vad den skall innehålla.