Registrera händelser

Enkel och smidig registering av händelser

Händelser är en del av att föra sin aktiebok och se till att ägardatan stämmer i enlighet med de lagkrav och regelefterlevnad som finns. Det kan innebära att man ändrar aktieslag, begränsar en akties överlåtesbarhet eller justerar kapitalet i bolaget.

Automatiserat och omedelbart

Uppdateras i realtid för alla stakeholders inom bolaget.

När en ny händelse har registrerats kommer ändringarna automatiskt att återspeglas på andra delar i produkten så som företagets aktiebok, capTable, och händelsehistoriken. Ägarna kommer även bli notifierade att ändringarna har uppdaterats i depåtjänsten.

En grupp människor diskuterar grafer och händelser

Vad är en händelse?

Händelser kan vara vanliga transaktioner, nyemissioner, omstämplingar, splittar och mycket mer. Se listan nedan över vilka händelser vi stödjer.

När ska det göras?

Förenklat är det något som påverkar ägandet och därmed aktierna eller kapitalet i bolaget och ska därför registreras i aktieboken.

Hur gör man?

Registrering sker enkelt i systemet och vi stödjer en mängd olika händelser. När en ny händelse har registrerats kommer ändringarna automatiskt att återspeglas på andra delar i produkten

Händelsetyper

Det finns en stor variation av händelsetyper som systemet stödjer och hjälper till att automatisera.

Transaktioner

Vanligt transaktion

En vanlig transaktion mellan säljare och en köpare.

Pro rata-försäljning

Alla nuvarande aktieägare säljer proportionerligt lika mycket aktier till en ny ägare.

Pro rata-köp

Nuvarande aktieägare köper proportionerligt lika många aktier av en existerande aktieägare. Den säljande parten säljer samtliga sina aktier.

Företagshändelser

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Split

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Omvänd Split

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Övriga händelser

Aktiebrev

Utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning

Lägg till / ta bort pantsättning.