Kom igång gratis

Upprätta korrekt aktiebok från dag 1

Var steget före och få koll på datan i tid med en digital aktiebok - alltid korrekt, utan huvudvärk och utan krångel

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Alltid uppdaterad, alltid korrekt

Visste du att en felaktig eller saknad aktiebok är en av de vanligaste orsakerna till att kapitalanskaffning och avyttringar blir försenade? 

Så behöver det inte vara.

Med en digital aktiebok får du…

Enkel versionshantering

Alltid senaste versionen i molnet.

Historisk översikt av alla händelser

Fullständig historik av aktieboken. Se status vid ett givet datum samt alla historiska transaktioner.

Snabb överblick vid due diligence

Köpare och säljare kan enkelt se nuvarande ägare, dess förbehåll samt annan data.

Komplett aktiebok

Få fullständig insikt i ägande, optioner, emissioner och annat.

100 % Automatiserat

Registrera alla händelser så sköter plattformen resten

NVRs system gör automatiskt alla beräkningar, tar fram rapporterna du behöver och skickar notiser till aktieägare och deras aktiedepåer vid händelser som påverkar dem. 

Aktieägarförteckning (Cap table)

Aktiebok

Rapporter 

Ägardata

Automatiserat digital aktiebok

Enkel ägaröverblick

Få koll på vem som äger vad och hur mycket

Filtrera på ägartyp samt se alla detaljer för en ägares innehav, såsom storlek, rösträtt, förbehåll och aktienummer

Med NVR kan du enkelt överblicka:

Aktienummer

Varje akties nummer, aktierna tas upp i nummerföljd i aktieboken.

Aktieslag

Det ska anges om det finns aktier av olika slag, exempelvis A- och B-aktie.

Införingsdatum

Händelsedatum till exempel överlåtelse då aktien har övergått till någon annan.

Aktiebrev

Aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som de har utgetts till.

Aktieägarinformation

Aktieägarnas personnummer/org nummer, namn och postadress.

Förbehåll

Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll.

Ägartyp

Sätt egna taggar för att enkelt se om en ägare är affärsängel, företag, grundare eller anställd

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i plattformen:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Upprätta din aktiebok idag

Registrera dig gratis och kom igång med din aktiebok på några minuter

Digital ägardepå

Aktieägarna älskar sin digitala ägardepå

Äntligen får dina aktieägare en översikt över sina onoterade aktier och derivat i egen, digital ägardepå med full historik över händelser, senaste värdering och mycket mer.

Dessutom genereras nedladdningsbara avräkningsnotor i pdf-format för transaktioner och deltagande i emissioner!

Generera de rapporter som behövs med ett klick

Rapporter till banken, styrelsen, aktieägarna eller revisorn genereras på några sekunder.

Ikon checked

Rapport på varje enskild aktieägare

Ikon checked

Fullständig aktiebok med historik

Ikon checked

Cap table 

Ikon checked

Alla registrerade händelser

Ikon checked

Bygg din egen rapport 

… Och mycket mer! 

Automatisk åtkomst för styrelse och revisorer

Nu slipper du skicka Excel- dokument fram och tillbaka. Ge access till administratörer, styrelse och revisorer och de kan enkelt hämta den information och de rapporter de behöver.

Henrik Kristensen

Vår digitala aktiebok är designad av experter

För att du ska känna dig trygg att aktieboken uppförs korrekt

Sveriges ledande expert på aktiebokshantering, Henrik Kristensen, rådgivare till myndigheter och Sveriges ledande advokatbyråer, har säkerställt att alla steg och processer är enkla att utföra på ett korrekt sätt. Allt i enlighet med aktiebolagslagens krav på aktieboken.

Dessutom finns vi alltid tillgängliga för rådgivning.

En långsiktig lösning där det är lätt att göra rätt

NVRWord och Excel
Notiser och meddelanden vid händelser
Automatisk kontroll av rätt inmatning vid komplexa händelser
Enkel versionshantering
Full spårbarhet av historik
Tillgänglig för alla aktieägare och styrelse 24/7
Automatiska beräkningar vid split, emissioner och andra händelser
Kan generera digitala aktiebrev
Ägardepå
Automatiskt genererade rapporter
Integrationer till tredje parts register
Enkelt att följa lagar och regler