Säkerställ att lagar och regler följs

Få hjälp att upprätta en korrekt aktiebok

Oavsett om du har en aktiebok i excel eller word sen tidigare eller behöver hjälp att återskapa din aktiebok kan NVR hjälpa dig upprätta en korrekt aktiebok som följer aktiebolagslagen

Fler än 25 000 aktiebolag har fått hjälp av NVR att upprätta aktiebok, ta fram aktiebok, och skapa ny aktiebok. Här är vad några av dem säger om oss:

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Vi har de högsta kraven på en korrekt, effektiv och säker hantering av all dokumentation då följderna blir stora och kostsamma om det skulle bli fel. Vi var noga med att välja ett enkelt och kostnadseffektivt digitalt verktyg som erbjuder högsta möjliga kvalité och säkerhet och har säkerställt att plattformen från NVR uppfyller alla våra krav.

Advokatbyrån Vinge

Logotyp för MAQS Advokatbyrå
Digital aktiebok sparar oss enormt mycket tid och minimerar risken för fel då allt sköts automatiskt eller med ett enkelt knapptryck vilket kunde ta flera timmar tidigare beroende på vilka uppdateringar som behövde göras.

MAQS Advokatbyrå

Hur vi hjälper dig

Vi har hjälpt tusentals kunder upprätta sin aktiebok

Så här hjälper vi dig upprätta digital aktiebok i fyra enkla steg:

1.

Datainsamling

Ni delar all dokumentation ni har om er aktiebok, nuvarande ägarbild och all historik som finns att tillgå. Det kan vara en Excel- eller Word-fil.

2.

Datasortering

Vi sorterar datan så att den är i kronologisk ordning och rätt format för våra system. Ingen dokumentation är för komplex för att vårt team ska kunna lösa det. 

3.

Uppladdning av datan till NVRs digitala aktiebok

Vi digitaliserar er aktiebok genom att återskapa historiska händelser steg för steg. Under processen så genomgår den historiska dokumentation samtidigt en integritetskontroll då vi kommer att upptäcka eventuella fel i datan.

4.

Klart!

Efter att allting registrerats genereras automatiskt uppdaterade rapporter, cap table, aktiebok samt en fullt spårbar historik som är lätt att förstå för vilken läsare som helst.

För alltid - Enkel registrering av händelser samt tillgång för ägare och styrelse

I framtiden kan komplexa händelser såsom splittar och nyemissioner enkelt registreras direkt i aktieboken, antingen av oss eller er. Vårt system tar automatiskt hand om alla komplexa beräkningar och gör att aktieboken blir korrekt, alltid med 100 % spårbarhet och versionshantering för alla anslutna intressenter.

Vill du hellre upprätta och uppdatera din aktiebok på egen hand? Vår guide visar dig hur du gör steg för steg

Överlåtelser, emissioner och aktiehändelser

Vi hanterar alla typer av händelser

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som kan påverka aktieboken. Här är några av de vanligaste vi enkelt hanterar:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Vanliga frågor om aktieboken

Allt du behöver veta om NVR, aktieboken samt vår tjänst för digital aktiebok

Vem ansvarar för aktieboken?

Det är styrelsens ansvar att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig (ABL 5 Kap §7). Till böter eller fängelse i högst 1 år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok, bevara eller hålla denna tillgänglig (ABL 30 Kap §1). I tillägg kan styrelsemedlemmarna även bli skadeståndsskyldiga i den händelse en enskild aktieägare eller tredjeman lider ekonomisk skada (ABL 29 Kap §1). Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

Vilka effekter kan det få att inte ha ordning på sin aktiebok?

Ett ”svart hål” beskriver i det närmsta effekterna av att inte ha sin ägardata under kontroll.Det leder till att tid och pengar spenderas både internt och på konsulter vid tex transaktioner eller nyemissioner men det följs sällan upp eller mäts separat.

Vad händer om man inte har ordning på sin aktiebok?

Aktieboken är ett bolags enskilt viktigaste styrdokument ändå är det extremt eftersatt när det kommer till hur företag hanterar sin ägardata. Enligt vår erfarenhet är det extremt få företag idag kan lämna ifrån sig en korrekt aktiebok utan att lägga både mycket tid och pengar under processen.

Varför behövs en aktiebok?

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Finns det en tydlig definition av vad som är, och vad som inte är en aktiebok?

Uttrycklig definition vad som avses med en aktiebok finns inte i aktiebolagslagen. Formen för aktieboken kan man utläsa med hjälp av bestämmelserna i 5 kap 1, 2, och 5 §§. Där anges vad aktieboken skall ha för ändamål, dess form och vad den skall innehålla.