Vanliga frågor om aktieboken

Allt du behöver veta om NVR, aktieboken samt vår tjänst för digital aktiebok

Vad kostar det att upprätta aktiebok?

Du betalar endast för tjänsten om du väljer att upprätta aktieboken själv. Om du vill ha hjälp av oss på NVR att upprätta aktieboken åt er beror på vilken omfattning som krävs för att kartlägga all historik över ägandet och hur komplext det är. Kontakta oss så bistår vi gärna med en offert på vad det skulle kosta för just er att upprätta aktiebok.

Vad behöver ni för att hjälpa mig upprätta en aktiebok?

För att hjälpa er upprätta aktiebok korrekt så behöver vi tillgång till all tillgänglig data om bolagets ägande samt alla historiska transaktioner som påverkat ägandet. När allt är sorterat går det enkelt att registrera allt i plattformen.

Hur gör man för att ta fram aktiebok eller skapa ny aktiebok?

Det är enkelt att både upprätta och skapa ny aktiebok. Beroende på vilket format du har din aktiebok i idag, eller vilken dokumentation och historik för aktieboken du har tillgång till finns det olika krav och sätt att upprätta aktieboken. Du kan läsa mer om vilka metoder som finns här: Hur man upprättar aktiebok

Tillhandahåller NVR kapitalförsäkring, KF, för onoterade innehav? 

Du kan ha kapitalförsäkring genom andra aktörer och samtidigt ha kvar din aktiebok i NVR. Det finns alltså inga krav på att aktieboken behöver finnas hos samma leverantör som tillhandahåller kaptialförsäkringen.

Hur fungerar NVRs ägardepå?

Om ett företag som du är delägare i har valt att ha sin digitala aktiebok hos NVR så kommer ditt innehav i företaget automatiskt att synas i din depå om du skapar ett konto. Detta innebär att du kan använda NVR för att se alla dina anslutna onoterade innehav i samma vy. Du kan enkelt överblicka storlek på innehav, antal aktier, kvotvärde vid senaste värdering, och mycket mer. Dessutom får du automatiskt genererade avräkningsnotor till din depå om en överlåtelse för ett av dina innehav registreras.

Vad är viktigt att tänka på vid uppdatering av aktieboken för att försäkra sig om att den är korrekt och uppdaterad?

Säkerställ att man har rätt identifiering på alla ägarna. Är det svenska ägare så validerar NVR automatiskt på person- och organisationsnummer där adress hämtas via tillgänglig register.

Hur uppdaterar jag uppgifter hos Bolagsverket efter ändringar i aktieboken?

Aktieboken uppdateras inte hos Bolagsverket. Däremot så kräver vissa förändringar registrering på bolagsverket och det kan också vara så att verklig huvudman ändras som en konsekvens av förändringar i aktieboken och detta ska då uppdateras på Bolagsverket. 

Vilken information behövs för att uppdatera aktieboken efter genomförd nyemission?

Man behöver fördela de nya aktierna de som tecknat dem. Följande information om tecknarna ska framgå av aktieboken, person/orgnummer, namn, adress samt datum för införande (datum för emissionen)

Vilka specifika steg krävs för att uppdatera aktieboken korrekt?

Beroende på vilken typ av förändring som skett så uppdateras aktieboken genom att man registrerar en ny händelse i NVR. 

Hur ofta bör aktieboken uppdateras för att hålla den aktuell?

En aktiebok ska uppdateras omgående när förändring har skett och får inte vara äldra än 3 månader gammal. 

Hur genomförs och registreras omstämpling av aktier i aktieboken?

Registrera enomstämpling av aktier (se våra guider)

Vad behöver jag göra i aktieboken när aktier dras in?

Registrera en indragning av aktier (se våra guider)

Hur dokumenteras ett optionsprogram?

Ett optionsprogram föregås normalt av ett styrelsebesult om att ställa ut ett givet antal optioner. Detta antal utgör programmets högsta tillåtna antal optioner som kan ges ut. Normalt följs detta sedan av att samtliga eller delar av det totala antalet ges ut till nyckelpersoner. Beroende på.

Vilka åtgärder krävs för att korrekt ändra information i aktieboken?

Beroende på vilken typ av förändring som skett så uppdateras aktieboken genom att man registrerar en ny händelse i NVR.

Hur registreras teckningsoptioner i aktieboken?

Teckningsoptioner registreras inte i aktieboken utan är ett separat register som i sig liknar en aktiebok och kan också påverkas av tex en split. 

Vilka steg följer jag för att uppdatera aktieboken efter en förändring bland aktieägarna?

Beroende på vilken förändring som skett så följer man stegen i våra guider. NVR har stöd för all förändringar som påverkar aktieboken. T.ex. kan du enkelt registrera aktieöverlåtelser, avancerade överlåtelser, administrera saker såsom förbehåll för vissa innehav och mycket mer.

Hur uppdaterar jag aktieboken med innehav med hembudsförbehåll och förköpsförbehåll?

Om du ska registrera ett innehav eller en aktiepost med hembudsförbehåll eller förköpsförbehåll gör du enkelt det genom att ange det när du upprättar din aktiebok, eller registrerar en emission eller överlåtelse i din aktiebok.

Hur registrerar jag en fondemission i aktieboken?

Du registrerar enkelt en fondemission och får aktieboken uppdaterad automatiskt  genom att registrera fondemissionen i NVRs plattform. Välj vilket bolag du vill registrera fondemissionen för, klicka på registrera händelse, fondemission och fyll sedan i efterfrågade uppgifter. När du gjort det uppdateras direkt alla rapporter, ägaröversikter och aktieposter.

Hur uppdaterar jag aktieboken efter en nyemission?

Du uppdaterar enkelt aktieboken vid en nyemission genom att registrera den i NVRs plattform. Välj vilket bolag du vill registrera nyemission för, klicka på registrera händelse, nyemission och fyll sedan i efterfrågade uppgifter. När du gjort det uppdateras direkt alla rapporter, ägaröversikter och aktieposter.

Hur registrerar jag en ny aktieägare i aktieboken?

Nya ägare tillkommer oftast via överlåtelser eller emissioner. Läs våra guider för hur man registrerar detta korrekti aktieboken.

Vem ansvarar för aktieboken?

Det är styrelsens ansvar att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig (ABL 5 Kap §7). Till böter eller fängelse i högst 1 år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok, bevara eller hålla denna tillgänglig (ABL 30 Kap §1). I tillägg kan styrelsemedlemmarna även bli skadeståndsskyldiga i den händelse en enskild aktieägare eller tredjeman lider ekonomisk skada (ABL 29 Kap §1). Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

Vilka effekter kan det få att inte ha ordning på sin aktiebok?

Ett ”svart hål” beskriver i det närmsta effekterna av att inte ha sin ägardata under kontroll.Det leder till att tid och pengar spenderas både internt och på konsulter vid tex transaktioner eller nyemissioner men det följs sällan upp eller mäts separat.

Vad händer om man inte har ordning på sin aktiebok?

Aktieboken är ett bolags enskilt viktigaste styrdokument ändå är det extremt eftersatt när det kommer till hur företag hanterar sin ägardata. Enligt vår erfarenhet är det extremt få företag idag kan lämna ifrån sig en korrekt aktiebok utan att lägga både mycket tid och pengar under processen.

Varför behövs en aktiebok?

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok och det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget.

Finns det en tydlig definition av vad som är, och vad som inte är en aktiebok?

Uttrycklig definition vad som avses med en aktiebok finns inte i aktiebolagslagen. Formen för aktieboken kan man utläsa med hjälp av bestämmelserna i 5 kap 1, 2, och 5 §§. Där anges vad aktieboken skall ha för ändamål, dess form och vad den skall innehålla.