Säkerställ att lagar och regler följs

Professionell hantering av klienters aktieböcker

NVRs tjänst för att föra digital aktiebok hjälper advokatbyråer och jurister att säkerställa att klienters aktieböcker är korrekt uppförda i enlighet med aktiebolagslagen

Fler än 25 000 aktiebolag har förenklat sin administration och använder Sveriges ledande tjänst för digital aktiebok online

Smart, enkelt och säkert - allt du behöver för att leverera korrekta aktieböcker

NVRs digitala aktiebok hanterar allt från små till stora aktieägarregister och gör komplexa uppdateringar  enkla och smidiga att registrera i aktieboken

Registrera händelser och och få aktiebok, cap table och rapporter uppdaterade automatiskt. I NVRs mjukvara finns inga begränsningar utan även de mest komplexa corporate actions som indragningar och omvända splittar hanteras korrekt och med automatik.

Full spårbarhet av händelser och historik

Enkel versionshantering

Automatiska beräkningar

Reguity NVR
Henrik Kristensen

Vår digitala aktiebok är designad av experter

För att du ska känna dig trygg att aktieboken uppförs korrekt

Sveriges ledande expert på aktiebokshantering, Henrik Kristensen, rådgivare till myndigheter och Sveriges ledande advokatbyråer, har säkerställt att alla steg och processer är enkla att utföra på ett korrekt sätt. Allt i enlighet med aktiebolagslagens krav på aktieboken.

Dessutom finns vi alltid tillgängliga för rådgivning.

En produkt byggd för att eliminera repetitivt och onödigt arbete

Vi har designat vår digitala aktiebok så att ni kan spendera mindre tid på administration och få mer tid till annat

Integrationer som sparar tid

Data hämtas och uppdateras automatiskt direkt från Bolagsverkets och Skatteverkets register.

Inbyggd felkontroll vid ny data

Smart designade steg-för-steg flöden för att undvika misstag.

Transparent och tillgängligt

Uppdaterad och tillgänglig aktiebok 24/7 för alla berörda parter på en molnbaserad plats.

Kommunicera med bolagens aktieägare

Notiser och meddelanden skickas automatiskt till bolagens aktieägare vid händelser och uppdateringar i aktieboken.

Säker behandling av aktieboken

Integritet, säkerhet, spårbarhet och versionshantering av aktiebokens data

Alla svenska användare verifieras med BankID och NVR krypterar all data

Många misstag beror på att enkla verktyg som Excel saknar funktioner för versionshantering, spårbarhet och datavalidering. Med NVR får du en aktiebok med:

Inbyggda och automatiska säkerhetsrutiner

Enkel versionshantering

Tillgänglighet 24/7

Automatisk åtkomst för klientens styrelse, revisorer och ledning

Nu slipper du skicka Excel-dokument fram och tillbaka med krånglig email-kryptering. Ge access till administratörer, styrelse och revisorer så de kan enkelt hämta den information och de rapporter de behöver, utan krångel och misstag.

Generera de rapporter som behövs

Generera de rapporter som behövs med ett klick

Rapporter för banker, skatteverket, styrelsen och aktieägarna genereras på några sekunder.

Ikon checked

Rapport på varje enskild aktieägare

Ikon checked

Fullständig aktiebok med historik

Ikon checked

Cap table 

Ikon checked

Alla registrerade händelser

Ikon checked

Bygg din egen rapport

… Och mycket mer!

Hantera alla typer av händelser som rör aktieboken, ägare och företagets kapital

NVR har utvecklats för att täcka precis alla scenarion som påverkar aktieboken. Följande händelser som påverkar aktieboken registreras med automatik korrekt i NVR:

Enkel överlåtelse

En säljare och en köpare

Avancerad överlåtelse

En köpare till många säljare, många säljare till en köpare eller många köpare till många säljare

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Uppdelning (split)

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Sammanläggning (omvänd split)

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Aktiebrev

Hantera utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning av aktier

Lägg till / ta bort pantsättning av aktier i aktieboken.

Hantera alla klienter i ett gränssnitt

5, 50 eller 500 klienter kan enkelt hanteras i ett enda gränssnitt där man kan samarbeta sömlöst med kollegorna.

Öka säkerheten vid hantering av känslig information och säkerställ att GDPR efterlevs

Ersätt e-post och andra osäkra kommunikationskanaler med ett säkert, enhetligt system för all dokumentation och dataåtkomst.