Grundläggande guide till optioner-Del 1 av 4

Henrik Kristensen
27 juni 2023
3 min läsning

Vi börjar från grunden. En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att inom en definierad framtid köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. För optionsutställaren gäller dock skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris inom en definierad framtid. Optioner typ av finansiella instrument som ingår i den övergripande familjen derivatinstrument.

Köpoptioner och säljoptioner

Optioner kan delas in i köpoptioner och säljoptioner. Den som ställer ut en köpoption lovar att sälja den underliggande tillgången till optionsinnehavaren för det överenskomna priset om optionsinnehavaren så önskar. Den underliggande tillgången kan utgöras av en aktie, valuta, råvara eller något liknande. Den som ställer ut en säljoption åtar sig istället att köpa den underliggande tillgången av optionsinnehavaren för det överenskomna priset om optionsinnehavaren så önskar. Om optionsavtalet primärt ingås mellan två parter, kallas detta för person-till-person (engelska: peer2peer) optioner.

Vanligast är köpoptioner som ställs ut till nyckelpersoner i företag för att skapa gemensamma incitament samt fungera som en del av ett ersättningspaket med en kombination av lön och optioner.

Skillnad mellan europeiska och amerikanska optioner

Om rättigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången endast kan användas vid en specifik tidpunkt kallas optionen europeisk. En option av amerikansk typ ger däremot ägaren rätt att lösa in optionen när denne vill fram till slutdagen. En amerikansk option innebär därmed större rättigheter än den europeiska vilket innebär att dess värde alltid måste vara större än eller lika med motsvarande europeiska.

Uttrycken europeiska och amerikanska optioner ska inte sammanblandas med motsvarande kontinenter, eftersom optioner av både amerikansk och europeisk typ handlas över hela världen.

Teckningsoptioner och personaloptioner

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En teckningsoption som ges ut eller emitteras av ett aktiebolag används ofta som en del av ett belöningssystem där nyckelmedarbetare i ett företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden. Teckningsoptioner kan också användas som en del av en finansiell uppgörelse där en investerare som lånar ut eller på annat sätt investerar medel idag kan tilldelas teckningsoptioner som ett alternativ till lösningar med konvertibla skuldebrev.

En personaloption är dock inte ett värdepapper utan endast ett löfte från en arbetsgivare om att en anställd, styrelseledamot eller suppleant i framtiden ska få förvärva värdepapper. En anställd som får en personaloption ska inte beskattas. Beskattning sker först när den anställde nyttjar sin rätt att förvärva värdepappret.

Kvalificerade personaloptioner

Sedan en tid tillbaka finns i Sverige särskilda bestämmelser om kvalificerade personaloptioner som syftar till att ge generösare skatteregler. Det är ett ganska tafatt svenskt försök att möjliggöra för svenska bolag att erbjuda sina anställda samma incitament som de har i UK och USA. Det finns dock alldeles för många begräsningar i de svenska reglerna, vilket innebär att de i princip endast kan tillämpas av några få procent av de företag som vill införa incitamentsprogram i Sverige. Reglerna innebär - till skillnad mot vanliga personaloptioner - att den som förvärvar andelar genom att utnyttja sådana optioner inte beskattas. Andelarna beskattas istället när de säljs och då i inkomstslaget kapital. Arbetsgivaren ska inte heller betala några arbetsgivaravgifter, varken vid förvärvet av andelarna eller när andelarna säljs. Skattelättnaderna för kvalificerade personaloptioner omfattar primärt mindre, nystartade och onoterade företag med begränsat antal anställda.

Ger man anställd personal ett löfte om att i framtiden få teckna värdepapper, utan att de anställda får teckningsoptioner enligt reglerna i ABL, finns dock risk att de som äger aktierna i bolaget när personaloptionerna ska lösas in, inte röstar för att ge ut aktier i enlighet med optionsprogrammet. Det skulle innebära att anställda inte får ut aktier enligt de löften som tidigare lämnats. I praktiken är det därför vanligt skriva in i personaloptionsprogrammen (både kvalificerade och vanliga personaloptioner) att den anställde har rätt att få annan ersättning från företaget om den anställde inte kommer att tilldelas aktier. Denna ersättning kommer dock att bli skattepliktig.

Syntetiska optioner

Syntetiska optioner, som kvalificerar som värdepapper, kan säljas fritt och är inte villkorade av fortsatt anställning i bolaget. Optionen ger inte innehavaren rätt till en aktie utan denne får i stället en kontant ersättning vid en bestämd tidpunkt. Storleken på den kontanta ersättningen bestäms utifrån hur mycket marknadsvärdet på den underliggande aktien överstiger det fastställda lösenpriset. Om du avstår från att lösa in dina optioner, på grund av att de är värdelösa, förfaller optionerna vid löptidens slut

Friskrivningsklausul: Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål och ska inte tolkas som juridisk rådgivning. Det rekommenderas att konsultera med en kvalificerad yrkesman för specifik vägledning om juridiska frågor.