Åtkomst för styrelse

Automatisk access till alla aktiebolag som företräds

Styrelseledamöter ges automatisk access till alla aktiebolag som företräds. På detta sätt kan både ni och bolagen spara massor av tid. I stället för att efterfråga och samla in uppdaterade kopior av bolagens aktieböcker kan ni enkelt hitta det du behöver på ett och samma ställe.

Ansvar och regelefterlevnad

Styrelsen ansvarar för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig

Om styrelsen medvetet eller omedvetet försummar sitt ansvar att föra, bevara och hålla aktieboken tillgänglig medför detta straffansvar och styrelsen kan även bli skadeståndsskyldiga. Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

Ett format

I stället för en mängd olika svårtolkade format, hittar du aktieböcker i ett standardiserat format. Alla förändringar är spårbara och du vet att det enbart finns EN digital aktiebok. Aktieböcker som förs i Word eller Excel tenderar ofta att försvinna eller finnas i många olika versioner.

Allt på ett ställe

Genom att logga in med Bankid, kommer samtliga aktiebolag som du företräder att listas. Det kommer då klart och tydligt framgå vilka av dessa bolag som har en digital aktiebok och vilka som ännu saknar det. Det är också enkelt att exportera och skriva ut.

Regelefterlevnad

Varför är det så viktigt för styrelsens ledamöter att kontrollera att aktieboken är korrekt? Uppgifterna i aktieboken ligger primärt till grund för aktieägarnas möjligheter att utöva sin förvaltningsrätt (rösträtt), och bedömningen av ägarförhållandena i bolaget.