Optionsprogram

Säkerställer att syftet med ett incitamentsprogram uppfylls

Administrera enkelt personaloptioner, teckningsoptioner, obligationer, teckningsrätter, konvertibler och warranter. Med ett knapptryck görs dem sedan synliga som en digital tillgång i ägarnas depåer.

Få full kontroll på era derivat och skuldböcker

Vi gör det enkelt att göra rätt och spara tid

Bolaget har en skyldighet att föra bok på vem det är som innehar derivaten under löptiden. Derivaten skall vara numrerade, daterade och innehålla innehavarens person/org nr, namn, adress och eventuellt annan kontaktinformation. Det skall också gå att följa de ägarförändringar som sker under löptiden.

Vad vi stödjer

Information om våra olika incitamentsprogram

Personaloptioner

Personaloptioner har blivit viktiga verktyg för många unga aktiebolag. Förenklad lagstiftning tillsammans med NVR:s tjänst för att hantera personaloptionsprogram gör processen enkel och kostnadseffektiv. Dessutom får samtliga mottagare av optioner en egen depå hos VPZ.se där innehaven framgår och där vederbörande kan ta emot meddelanden från bolaget rörande villkorsändringar och dyligt. Som optionsägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID.
Att sköta och administrera personaloptionsprogram har tidigare varit ett tidskrävande arbete för många bolag. Dessutom har själva syftet, av att vara ett framåtriktat incitament för nyckelpersoner, försvårats av att all dokumentation om optionerna har stannat i en Excelfil hos ledningen

Teckningsoptioner

NVR:s tjänst för att hantera teckningsoptionsprogram är enkelt och har hög grad av automatisering, inte minst om bolagets aktiebok finns hos NVR. Samtliga innehav i olika optionsprogram kan göras synliga på personliga depåkonton. Som optionsägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID för att följa sina innehav.

Obligationer

Med NVR:s tjänst för att administrera obligationer upprättar du enkelt en obligationsbok. Obligationerna dyker sedan upp på personliga depåkonton. Som obligationsägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID.

Konvertibler

Med NVR:s tjänst för att administrera konvertibler upprättar du enkelt en konvertibelbok. Konvertiblerna dyker sedan upp på personliga depåkonton. Som konvertibelägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID.

Teckningsrätter, warranter och andra derivat

Som emittent finns det många olika sorters överlåtelsebara derivat som ett bolag kan ge ut, som t.ex. warrents eller teckningsrätter. Gemensamt för samtliga dessa derivat är att emittenten (bolaget) har en skyldighet att föra bok på vem det är som innehar derivaten under löptiden. Derivaten skall vara numrerade, daterade och innehålla innehavarens person/org nr, namn, adress och eventuellt annan kontaktinformation. Det skall också gå att följa de ägarförändringar som sker under löptiden.