Flera aktieslag i Sverige: En guide för investerare

Henrik Kristensen
1 juni 2023
3 min läsning

När det kommer till att investera i ett svenskt företag finns det många faktorer att ta hänsyn till. En av de viktigaste faktorerna är vilken typ av aktier företaget har emitterat. Vissa företag i Sverige ger ut flera aktieklasser, vilket kan vara förvirrande för investerare. I den här artikeln kommer vi att utforska vad flera aktieklasser är, historien om dubbelklassaktier, om ett onoterat företag kan ha flera aktieklasser och varför företag har flera aktieklasser.

Vad är aktieslag eller aktieklasser?

Genom att äga aktier i ett bolag äger man kassaflödesrättigheter och rösträtter. Rösträtten anger företagets kontrollkraft och kassaflödesrättigheterna bestämmer i första hand värdet av att äga aktierna. I bolag där alla aktier är av samma slag och har samma kassaflödesrätt och rösträtt har så kallade stamaktier. Företag med två aktieslag är vanligtvis två olika sorters aktier med samma kassaflödesrätt men olika rösträtt: vanligen benämnda A- och B-aktier. A-aktier har vanligtvis mer rösträtt per aktie än B-aktier, vilket gör att de som innehar A-aktier har mer kontroll över bolagets beslut jämfört med de som bara innehar lika många B-aktier. Om en aktieklass har företrädesrätt till kassaflödesrättigheterna benämns dessa aktier oftast som preferensaktier.

Det förekommer bolag med mer avancerat upplägg med ännu flera aktieslag: A-aktier, B-aktier, C-aktier, Preferens1, Preferens2 osv.  Detta avser ett företags möjlighet att emittera olika aktieslag med olika rättigheter knutna till dem, så som olika kassaflödesrättigheter och rösträttigheter eventuellt i kombination med aktieslagsspecifika förbehåll i Bolagsordningen.

Vad är historien om dubbelklassaktier i Sverige?

Bruket att emittera dubbelklassaktier har en lång historia i Sverige. Landets största företag, som Volvo och Ericsson, har använt dubbla aktieslag i decennier.

Dubbla aktieslag skapades ursprungligen för att skydda ett företags grundare från fientliga övertaganden och för att ge dem mer kontroll över företagets riktning. De har dock blivit alltmer kontroversiella de senaste åren, med vissa investerare som hävdar att de ger insiders för mycket makt och undergräver aktieägardemokratin.

Kan ett onoterat företag ha flera aktieslag?

Ja, onoterade bolag i Sverige kan också ge ut flera aktieklasser. Men till skillnad från börsnoterade företag är onoterade företag inte föremål för samma upplysningskrav och aktieägarskydd. Detta kan göra det svårare för externa investerare att utvärdera företagets finansiella hälsa och förvaltningspraxis.

Varför har företag flera aktieslag?

Det finns flera anledningar till att företag kan välja att emittera flera aktieklasser. En av de vanligaste anledningarna är att låta grundare och insiders behålla kontrollen över företaget även när det blir börsnoterat eller växer sig större.

Genom att ge insiders mer rösträtt per aktie kan företag se till att de har det sista ordet om viktiga beslut, som fusioner och förvärv, även om externa investerare skulle äga merparten av aktierna. Flera aktieklasser kan också hjälpa till att skydda företag från fientliga uppköp och ge dem mer stabilitet och kontroll över sin långsiktiga strategi.

Topp 5 tips för investerare:

  1. Var uppmärksam på bolagets aktiestruktur och antalet rösträtter som är knutna till varje aktieslag. Detta kommer att ge dig en bättre förståelse för vem som kontrollerar företaget och hur beslut fattas.
  2. Leta efter företag med stark praxis för företagsstyrning och oberoende styrelseledamöter. Detta kan bidra till att säkerställa att insiders inte missbrukar sin makt eller agerar i eget intresse.
  3. Tänk på företagets ekonomiska hälsa och resultat innan du investerar. Flera aktieklasser kan göra det svårare för externa investerare att bedöma ett företags ekonomiska hälsa och förvaltningspraxis, så det är viktigt att göra din due diligence dvs granskning.
  4. Var medveten om eventuella risker förknippade med att investera i ett företag med flera aktieklasser, såsom risken för att insiders missbrukar sin makt eller risken för att minoritetsaktieägare behandlas orättvist.
  5. Rådgör med en finansiell rådgivare eller annan investeringsspecialist om du är osäker på hur du ska utvärdera ett företags aktiestruktur eller förvaltningspraxis. De kan hjälpa dig att fatta välgrundade investeringsbeslut och navigera i den komplexa världen av flera aktieklasser.

Sammanfattningsvis kan flera aktieklasser vara ett användbart verktyg för företag att skaffa kapital samtidigt som de behåller kontrollen och skyddar sin långsiktiga vision. Användningen av flera aktieklasser är vanligt bland stora teknikföretag, men det kan också användas av mindre företag. Det är dock viktigt att notera att användningen av flera aktieslag också kan ge upphov till oro angående bolagsstyrning och ansvarsskyldighet. Därför är det viktigt för företag att noggrant överväga sin logik för att implementera flera aktieklasser och säkerställa transparens och rättvisa i sina beslutsprocesser. Sammantaget kan användningen av flera aktieslag lätt vara en komplex fråga som kräver noggrant övervägande och planering, och företag bör väga fördelar och risker innan de implementerar denna struktur.

Möjlighet till olika aktieslag i NVR

Självklart finns det i NVR stöd för obegränsat med aktieslag och utfallet av dessa framgår per automatik i företagets aktieägaröversikt eller “cap table”. Olika aktieslag kan vara på plats från bolagets bildande, uppstå vid en nyemission där aktier i ett nytt aktieslag emitteras eller genom omstämpling av aktier. I NVR finns automatisk funktionalitet för samtliga förfaranden.

Link to read blog post
24 augusti 2023
3 min läsning

Vad är vesting och hur fungerar det?-Del 3 av 4

Vesting är en term för processen att införtjäna erhållna aktier eller optioner över tid.
Link to read blog post
15 augusti 2023
5 min läsning

Hur bestäms värdet på en onoterad option? -Del 2 av 4

Att fastställa ett värde för onoterade optioner är viktigt av flera skäl. För det första kan det hjälpa investerare att förstå värdet...
Link to read blog post
27 juni 2023
3 min läsning

Grundläggande guide till optioner-Del 1 av 4

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten...