Aktiebokshändelser

Överblicka alla förändringar som har skett i aktieboken

Skapa en komplett översikt kring historiska händelser och transaktioner. Med ett enkelt knapptryck går det att se hur aktieboken såg ut vid en given tidpunkt, kopplat till en specifik händelse.

Alla händelser på ett ställe

Komplett versionhistorik över alla händelser

Få en översikt över alla förändringar som har skett i aktieboken. Det går att se alla händelser, söka händelser som är genomförda under en specifik tidsperiod, eller välja att enbart visa aktiebokshändelser av en speciell typ, så som transaktioner eller nyemissioner.

Transaktion

En vanlig transaktion har ägt rum där aktier överlåts mellan en säljare och en köpare.

2022-09-12

Nyemission

Nya aktier har utfärdats genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

2022-04-24

Split

Aktieantalet har ökat genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

2022-01-04

Pro rata-försäljning

Alla nuvarande aktieägare har sålt proportionerligt lika mycket aktier till en ny ägare.

2021-06-12

Aktieboksversioner

Granska hur aktieboken såg ut vid varje given tidpunkt, kopplat till en specifik aktiebokshändelse

Bifoga dokument

Ladda kopior på transaktionsnotor eller andra dokument och koppla dessa till en händelse.

Ångra händelser

Om något har blivit fel går det att ångra en händelse som har ägt rum.

Händelsetyper

Det finns en stor variation av händelsetyper som systemet stödjer och hjälper till att automatisera.

Transaktioner

Vanligt transaktion

En vanlig transaktion mellan säljare och en köpare.

Pro rata-försäljning

Alla nuvarande aktieägare säljer proportionerligt lika mycket aktier till en ny ägare.

Pro rata-köp

Nuvarande aktieägare köper proportionerligt lika många aktier av en existerande aktieägare. Den säljande parten säljer samtliga sina aktier.

Företagshändelser

Nyemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare.

Apportemission

Företaget utfärdar nya aktier genom att tillföra annan egendom än pengar från befintliga eller nya aktieägare.

Fondemission

Företaget ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter nytt kapital, antingen genom utgivning av nya aktier eller genom höjning av kvotvärdet.

Split

Företaget ökar antalet aktier genom att en aktie delas upp på två eller fler aktier med lägre kvotvärde.

Omvänd Split

Företaget minskar antalet aktier genom att två eller flera aktier slås samman till färre antal aktier med högre kvotvärde.

Hembud och förbehåll

Beslut har fattas om att aktie eller aktieslags överlåtelsebarhet skall begränsas genom hembud eller förbehåll.

Omstämpling av aktier

Samtliga eller enskilda aktieposter omstämplas från ett aktieslag till ett annat.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Övriga händelser

Aktiebrev

Utgivande / makulering av aktiebrev.

Aktieutdelning till annan person

Lägg till / ta bort aktieutdelning till annan person.

Anteckningar

Lägg till / ta bort anteckningar.

Pantsättning

Lägg till / ta bort pantsättning.