Varför är det så viktigt att göra rätt?

Uppgifterna i aktieboken ligger primärt till grund för:

 • Aktieägarnas möjligheter att utöva sin förvaltningsrätt (rösträtt), och
 • Bedömningen av ägarförhållandena i bolaget.


Aktieägarnas förvaltningsrätt

Aktieboken ligger till grund för aktieägarnas möjlighet att utöva sin förvaltningsrätt, eftersom enbart de aktieägare som är införda i denna har rätt att deltaga på bolagsstämma. Då samtliga beslut som är av vital betydelse för bolaget - t.ex. beslut om förvärv eller samgående, ändring av bolagskategori eller aktiekapitalets storlek - är sådana som fattas av aktieägarna på bolagsstämma, är det av väsentlig betydelse att aktieboken är korrekt. Vidare, om en ny aktieägare inte registreras korrekt i aktieboken kan den tidigare ägaren fortsätta att utöva förvaltningsrätten, vilket grovt strider mot den i bolagsrättsliga debatten framförda önskemålet om ägare som är aktiva i bolagets förvaltning. Det finns även andra tungt vägande skäl för en aktieägare att vara inskriven i aktieboken, så som att erhålla årsredovisning, kvartalsrapporter, kallelser till stämmor och andra meddelanden ifrån bolaget.

Bedömning av ägarförhållande
Aktieboken skall också fungera som ett medel för bolagets intressenter - aktieägare, anställda, revisor, myndigheter, m.fl. - att avgöra vem som är aktieägare. En aktiebok som inte överensstämmer med verkligheten, eller inte existerar, kommer att medföra problem för bolaget i sig självt, dess styrelseledamöter och för dess aktieägare.
 

 • Bolagets ledning vet inte vem eller vilka som har den bestämmande makten över bolaget och kan därför bli osäker på hur den förväntas handla.
 • För en riktig bedömning av den finansiella risk som ägande i ett aktiebolag innebär, är det av vikt för både nuvarande och presumtiva aktieägare att ha kännedom om vilka som utövar ett bestämmande inflytande över bolaget.
 • En presumtiv köpare av bolaget kan bli osäker på om denne lyckas förvärva samtliga aktier och därför välja att avstå ifrån att förvärva bolaget. På detta sätt kan aktieägarna förlora möjligheten till en god affär.
 • En presumtiv köpare av bolaget kommer med all sannolikhet att begära nedsättning av köpeskillingen, som kompensation för att denne övertar den legala risken som är förknippad med en felaktig aktiebok. Resultatet blir då att samtliga aktieägare förlorar pengar på att bolaget inte har förvaltats i enlighet med ABL.
 • Osäkerhet om ägarförhållanden i bolaget kan försvåra för aktieägarnas fullmaktsinsamlingar för samordnade aktioner på bolagsstämma.
 • Osäkerhet om ägarförhållanden i bolaget kan medföra att minoritets ägares lagstadgade rättigheter försvåras,
 • Stämman kan misslyckas att fatta besluta om vitala frågeställningar för vilka en kvalificerad majoritet krävs, vilket kan resultera i både högre kostnader och utebliven vinst.
 • Genom en korrekt förd aktiebok hindras också att utgivna aktiebrev dödas utan innehavarens vetskap. Enskilda aktieägaren riskerar annars att förlorar sin ägarandel.
 • Dolda aktieinnehav och missvisande aktieböcker är vanligt förekommande vid grov ekonomisk brottslighet.


Om styrelsen medvetet eller omedvetet försummar sitt ansvar att föra, bevara och hålla aktieboken tillgänglig medför detta straffansvar och styrelsen kan även bli skadeståndsskyldiga. Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken. En konsekvens av att ett bolag saknar aktiebok är också att bolaget riskerar att tvångslikvideras eftersom bolaget då saknar röstberättiga aktieägare och inte kan behandla övriga lagstadgade uppgifter så som att godkänna årsredovisningen eller att utse styrelse och revisor.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal