Allmänna villkor för NVR aktiebok

Definitioner

Användare

Den eller de person(-er) som skall få tillgång till Tjänsten genom att Kunden har anmält och efter prövotidens slut erlagt aktuella avgifter för Kunden till NVR.

Avtalet
Dessa allmänna villkor för abonnemang av Tjänsten, samt de uppgifter som Kunden och NVR lämnar i samband med att Kunden beställer Tjänsten (inklusive vid denna tidpunkt aktuell Prislista och integritetspolicy).

Hemsidan
http://www.nvr.se eller annan domän på Internet som NVR kan komma att meddela för utnyttjandet av Tjänsten.

Kundinformation
Samtliga uppgifter som Kunden tillhandahåller och registrerar i Tjänsten.

Kunden
Det aktiebolag som ansluter sig till Tjänsten.

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Tjänsten
NVR:s systemtjänst för aktieboksadministration såsom denna beskrivs på Hemsidan.

Prövotid Den tid Kunden kostnadsfritt får bruka Tjänsten enligt NVR:s gällande Prislista.

Prislista
Det dokument som anger de priser och avgifter som gäller för användning av Tjänsten.

1. Anslutning
Kunden ansluter sig till Tjänsten genom att, på sätt som anvisas på Hemsidan, (i) acceptera Avtalet, (ii) anmäla den eller de Användare som genom Kundens abonnemang skall få tillgång till Tjänsten, samt (iii) efter Prövotidens slut erlägga aktuell avgift enligt punkt 4.1 nedan. Efter att Kunden har anmält Användare erhåller Kunden användarnamn och lösenord som möjliggör åtkomst till Tjänsten via Hemsidan. Om Kunden väljer att avsluta abonnemanget efter Prövotiden, genom att inte erlägga aktuell betalning, upphör användarnamn och lösenord automatiskt att gälla.

2. Nyttjanderätt
2.1 Genom att ansluta sig till Tjänsten erhåller Kunden en icke-exklusiv rätt att låta Användare nyttja Tjänsten på sätt som framgår av detta Avtal eller annars har meddelats av NVR på Hemsidan eller skriftligen på annat sätt. Nyttjanderätten är personlig för Användaren och får inte upplåtas eller överlåtas till annan av vare sig Användaren eller Kunden. Kunden kan dock när som helst genom skriftlig anmälan till NVR, på sätt som anvisas på Hemsidan, byta Användare.

2.2 Kunden åtar sig att, vid nyttjandet av Tjänsten, alltid följa de instruktioner och liknande som NVR har lämnat på Hemsidan eller skriftligen på annat sätt. Det åligger Kunden att tillse att Användare följer bestämmelserna i detta Avtal.

3. Tillgänglighet
3.1 Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. NVR har dock rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls, drifts- eller annars säkerhetsmässiga skäl. Detta kan innebära att Tjänsten inte är tillgänglig under viss begränsad tidsperiod. NVR utför sådan åtgärd med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och på ett sådant sätt att störningar begränsas i möjligaste mån. Kunden skall underrättas i god tid och normalt senast fem (5) arbetsdagar i förväg om planerade avbrott.

3.2 Uppgiften om Tjänstens tillgänglighet i punkt 3.1 ovan skall inte uppfattas som en garanti av något slag varför avbrott i Tjänsten inte i sig skall anses utgöra brott mot detta Avtal. NVR:s ansvar för avbrott i Tjänsten regleras i punkt 6.2 – 6.4 nedan.

4. Avgifter
4.1 Aktuella avgifter för utnyttjande av Tjänsten framgår av den Prislista som vid var tidpunkt finns tillgänglig på Hemsidan. NVR har rätt att justera Prislistan årligen med verkan från 1 januari. Prishöjningar skall meddelas Kunden på Hemsidan senast den 1 januari eller, om denna dag infaller en helgdag, nästkommande vardag.

4.2 Prisförändringar får verkan mot Kunden från och med den dag Avtalet förlängs enligt punkt 11.1 nedan.

4.3 Samtliga avgifter skall erläggas mot faktura och betalas årsvis i förskott inom fjorton (14) dagar från fakturadatum (inom trettio (30) dagar f.o.m. 2014-01-01). För dröjsmålsränta och liknande avgifter hänvisas till Prislistan.

5. Support
5.1 Vid frågor avseende användningen av Tjänsten åtar sig Kunden att i första hand konsultera den användarinstruktion och övrig information om Tjänsten som finns på Hemsidan. För det fall Kunden inte får svar på sin fråga genom att läsa informationen på Hemsidan får Kunden kontakta NVR:s kundtjänst på e-postadressen support@nvr.se eller på det vis som anges på Hemsidan.

5.2 Kundens tillgång till support enligt denna punkt 5 ingår i avgiften för Tjänsten.

6. Fel och avbrott i Tjänsten
6.1 Om Kunden inte kan registrera Kundinformation eller annars använda Tjänsten på det sätt som Tjänsten enligt NVR:s uppgifter skall fungera, föreligger fel eller avbrott i Tjänsten. Vid sådant fel eller avbrott skall Kunden omedelbart anmäla detta till NVR:s kundtjänst på e-postadressen support@nvr.se.

6.2 NVR åtar sig att avhjälpa fel och avbrott i Tjänsten som Kunden/Användaren har anmält med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Om avhjälpning inte sker senast nästföljande vardag har Kunden rätt till skälig kompensation i förhållande till felet eller avbrottets omfattning. Kompensationen skall utgå i form av gratis tillgång till Tjänsten under en tilläggsperiod, dock längst en (1) månad. Om Avtalet förlängs skall kompensationen istället utgå i form av en rabatt om maximalt tio procent (10 %) på de avgifter som utgår för kommande avtalsperiod (beräknat på oförändrat antal Användare). Begäran om kompensation skall vara NVR tillhanda senast två (2) veckor efter att Tjänsten åter är i bruk i felfritt skick samt innehålla uppgifter om det fel eller avbrott som Kundens krav avser.

6.3 Kundens rätt till kompensation enligt ovan omfattar inte fel som är utan betydelse för Tjänstens avsedda användning och som inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Kunden. Kundens rätt till kompensation gäller inte heller för fel och avbrott som sker under sådan period som Kunden har tillgång till Tjänsten gratis (dvs. under Prövotiden eller tilläggsperiod enligt punkt 6.2 ovan).

6.4 NVR ansvarar inte för fel eller avbrott i Tjänsten som beror på omständigheter utanför NVR:s rimliga kontroll såsom störningar i allmänna kommunikationsförbindelser.

7. Ändringar av Tjänsten
NVR har rätt att när som helst företa ändringar i Tjänsten, t.ex. vad avser struktur och innehåll. I det fall ändringarna av Tjänsten är väsentlig skall NVR lämna meddelande om detta på Hemsidan senast tio (10) arbetsdagar före ändringen träder ikraft. NVR åtar sig dock att inte företa ändringar som innebär att syftet med Tjänsten förfelas.

8. Immateriella rättigheter
8.1 All äganderätt och alla immateriella rättigheter avseende Tjänsten tillhör NVR eller NVR:s licensgivare. Kunden erhåller ingen annan rätt till Tjänsten eller till i Tjänsten ingående komponenter än de som uttryckligen framgår av detta Avtal.

8.2 Samtliga rättigheter till Kundinformation kvarstår hos Kunden. Kunden har därmed rätt att fritt använda Kundinformation, inklusive de utskrifter som Kunden har möjlighet att göra vid användning av Tjänsten.

9. Säkerhet
NVR åtar sig att vid tillhandahållandet av Tjänsten använda de tekniska åtgärder i form av bl.a. brandväggar som är nödvändiga för att åstadkomma en lämplig säkerhetsnivå för att förhindra obehörig åtkomst till Kundinformation. NVR skall dessutom ansvara för att regelbundet framställa säkerhetskopia av Kundinformationen.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Kunden är medveten om att Tjänsten endast utgör ett verktyg för Kunden och att NVR därmed inte ansvarar för att Kunduppgifterna är vare sig korrekta eller kompletta.

10.2 NVR ansvarar i inget fall för indirekta skador eller följdskador och NVR:s totala skadeståndsskyldighet (inklusive kompensation enligt punkt 6 ovan) per kalenderår är begränsat till femtio procent (50 %) av de avgifter som Kunden har betalat under innevarande kalenderår. Dessa begränsningar gäller dock inte om NVR har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

10.3 Begränsningar avseende NVR:s ansvar för fel och avbrott i Tjänsten framgår av punkt 6.2 – 6.4 ovan.

11. Avtalstid och uppsägning
Avtalet träder ikraft genom att Kunden accepterar Avtalet på sätt som framgår av Hemsidan. Avtalet gäller initialt för en avtalstid om en (1) månad under den kostnadsfria Prövotiden räknat från den dag NVR skickar användarnamn och lösenord enligt punkt 1 ovan. I samband med att Kunden accepterar Avtalet enligt ovan, erhåller Kunden faktura för ett (1) års anslutning till Tjänsten och då Kunden har erlagt betalning mot denna faktura förlängs Avtalet i ett (1) år räknat från den dag som infaller senast av Prövotidens utgång och datum för betalning. Om Kunden inte erlägger betalning enligt vad som nyss sagts anses Avtalet uppsagt från och med Prövotidens utgång, dvs. en (1) månad efter utskick av användarnamn och lösenord.

Kunden och NVR äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad före avtalstidens utgång. Om Kunden inte säger upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om en (1) månad före avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett (1) år i taget med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid och erhåller därmed faktura för ytterligare ett (1) års anslutning till Tjänsten.

Vardera parten har rätt att, med omedelbar verkan, säga upp Avtalet till förtida upphörande för det fall den andre parten: a)bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom en (1) månad från motpartens skriftliga anmodan; eller b)försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

NVR har, vid förtida uppsägning av Avtalet enligt föregående stycke rätt att omedelbart avbryta Kundens tillgång till Tjänsten. Kunden äger därvid inte rätt till återbetalning av de avgifter som har erlagts i förskott enligt punkt 4 ovan.

12. Övrigt
Detta Avtal skall tolkas enligt svensk rätt och tvister i anledning av Avtalet skall avgöras i svensk domstol i Göteborg.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal