Aktiebrev

Ordet ”aktie” kommer av nederländska actie, och av latin actio (handling), och betyder en andel i ett aktiebolag. Ett aktiebrev utgör ett fysiskt bevis på att innehavaren är ägare av denna andel. Aktiebrevet är således ett fysiskt värdepapper på samma sätt som en mycket stor sedel och skall behandlas med samma försiktighet.

Äldre aktiebrev

Det äldsta kända bevarande aktiebrevet är utgivet av Amsterdams Bank under 1600-talet, medan det äldsta kända bevarade svenska aktiebrevet var utställt den 31 december 1728 och baserat på ”låtter” om vardera 100 daler silvermynt i aktiebolaget Ahlingsåhs Manufactur Werk.

Vem behöver aktiebrev?

Om en aktieägare i ett aktiebolag (kupongaktiebolag) begär det, skall bolaget utfärda aktiebrev för dennes aktier. Aktiebrevet skall undertecknas av hela styrelsen.

Om ett aktiebrev skall överlåts eller pantsättas, skall bestämmelserna om skuldebrev till viss man eller order enligt lagen om skuldebrev tillämpas. Aktiebrevet är således ett fysiskt värdepapper på samma sätt som en mycket stor sedel och skall behandlas med samma försiktighet.

Aktiebrev får bytas ut mot ett eller flera andra aktiebrev. I så fall skall det äldre aktiebrevet förstöras eller makuleras. Ett aktiebrev, som ges ut i stället för ett annat i samband med utbyte eller i samband med så kallad dödning (dödande av förkommen handling), skall innehålla uppgift om att det ersätter ett tidigare aktiebrev.

Med NVR aktiebok online är det en stor majoritet av aktieägarna som väljer att inte begära ut något aktiebrev, eftersom de enkelt kan se att de är införda som aktieägare i den webbaserade tjänsten samt att överlåtelser och pantsättningar noteras i aktieboken.

Mall för aktiebrev

Om ett aktiebolag skall utfärda ett aktiebrev, så skall en sådan mall, d.v.s. ett aktiebrevs mall, innehålla ett antal uppgifter:

 • aktiebolagets namn (firma), organisationsnummer och bolagskategori,
 • aktieägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer,
 • nummer på de aktier som avses med brevet,
 • aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika slag,
 • om aktierna omfattas av ett hembud eller förbehåll, och
 • vilken dag aktiebrevet lämnades ut.

Det finns förtryckta mallar för aktiebrev att köpa hos välsorterade bokhandlare, men det finns även en enkel och fullgod mall för aktiebrev att ladda ner gratis för alla aktiebolag som använder NVR aktiebok online.

Interimsbevis        

Innan ett aktiebrev utfärdas, får bolaget utfärda ett bevis om rätt till en eller flera aktier, även kallat interimsbevis. Beviset skall vara ställt till en viss person. Denna person skall vara införd i aktieboken som ägare till de aktier som avses med beviset. Beviset skall innehålla ett förbehåll om att aktiebrev endast lämnas ut om beviset lämnas tillbaka. Om aktieägaren begär det, skall betalningar för de aktier som avses med interimsbeviset antecknas på beviset. Även återbetalningar skall antecknas på beviset. I övrigt gäller bestämmelserna i ABL om aktiebrev i tillämpliga delar för interimsbevis.

Dödande av aktiebrev

Om en aktieägare har tappat bort, förlorat eller inte hittar sitt aktiebrev, så kan en ansökan om dödning av aktiebrev göras hos Bolagsverket. Ansökan skall göras på blankett nr 808 och skall vara undertecknad av ägaren av aktiebrevet och processen tar minst ett kalenderår. Så här dödas ett aktiebrev:

 • Ifylld blankett nr 808 skickas till Bolagsverket
 • Avgiften (950 kr) skall betalas
 • Bolaget som har gett ut aktiebrevet meddelas
 • Kungörelse om föreläggande sker i Post- och Inrikes Tidningar och tiden för ansökan skall vara minst ett kalenderår
 • Beslut meddelas ägaren av det borttappade aktiebrevet
 • Nytt aktiebrev kan utfärdas av bolaget, med anteckning om att detta nya aktiebrev ersätter tidigare utgivet aktiebrev

Innehavsrapport istället för aktiebrev

NVR aktiebok online erbjuder alla sina betalande kunder möjligheten att skriva ut en innehavsrapport istället för ett aktiebrev. Precis som ett aktiebrev är det ett fysiskt papper som innehåller en sammanställning av en aktieägares samtliga aktier i bolaget, men till skillnad från ett aktiebrev så är det inget värdepapper. Detta betyder att om en aktieägare förlorar eller tappar bort innehavsrapporten, så kan bolaget enkelt skriva ut ett nytt.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal