Aktieägarförteckning

En aktieägarförteckning är en kortare sammanfattning av en delmängd av den informationen som finns i bolagets aktiebok. På samma sätt som aktieboken förändras över tiden, beroende på transaktioner och emissioner, så förändras också en aktieägarförteckning med tiden. Därför är det viktigt att aktieägarförteckningen också dateras, så att läsaren kan förstå för vilken tidpunkt som aktieägarförteckningen avser att gälla.

Vad är en aktieägarförteckning?

En aktieägarförteckning är en sammanställning av de personer och företag som äger aktier i ett aktiebolag vid en specifik tidpunkt. Vanligen vill man också visa vilken typ av aktier som dessa aktieägare äger, om det finns t.ex. båda A-aktier och B-aktier med olika röstvärde.

En aktieägarförteckning är i många sammanhang en mer lättöverskådlig rapport, än att försöka utläsa denna information från bolagets aktiebok. Enkelheten består i att varje aktieägares innehav summeras på en rad, oavsett när dessa aktier förvärvades.

Vad finns med i en aktieägarförteckning?

En aktieägarförteckning brukar bestå av ett antal rader med namn, följt av några kolumner med eventuellt person/organisationsnummer eller annat identifikationsnummer, antal aktier, ägarandel, röstandel och antal röster.

Vid vissa tillfällen är man först och främst intresserad av att presentera huvudägarna. Då kan aktieägarförteckningen t.ex. visa namn och innehav hos de 5-10 största delägarna, för att sedan summera innehavet hos resterande aktieägare i en enda rad.

Vi andra tillfällen vill man presentera samtliga aktieägares aktieinnehav och då kanske det är mer lämpligt att göra detta i bokstavsordning. Denna typ av aktieägarförteckning kan då också användas som en röstlängd vid t.ex. en Årsstämma.

Aktieägarförteckning ersätter INTE en aktiebok

Det är dock viktigt att notera att en aktieägarförteckning INTE kan ersätta en aktiebok. Det är således inte tillräckligt att föra en aktieägarförteckning istället för en aktiebok, eftersom det är en straffsanktionerad skyldighet för bolaget att föra aktiebok.

Det finns på motsvarande sätt ingen skyldighet att föra en aktieägarförteckning, men eftersom denna rapport är mycket mera lättläst, så väljer många bolag att också sammanställa information om delägarna i en aktieägarförteckning.

Aktieägarförteckning i NVRs aktiebok online

I NVR aktiebok online får du en aktieägarförteckning automatisk tack vare att du för din aktiebok digitalt. Den finns i en standardversion som presenterar delägarna i bokstavsordning samt person/organisationsnummer eller annat identifikationsnummer, antal aktier, ägarandel, röstandel och antal röster. Du kan enkelt sortera om aktieägarförteckningen t.ex. baserat på röstvärde eller ägarandel.

I den digitala aktiebokstjänsten finns det också en dynamisk rapport, som gör det möjligt för dig att själv bestämma vad aktieägarförteckningen skall innehålla om du skulle vilja ta bort kolumner eller lägga till information om t.ex. land, epost eller annat kontaktinformation.

Det är enkelt att föreställa sig att det snabbt kan bli massor av extra administrativt arbete om man skall upprätta ett flertal parallella rapporter för hand (om man t.ex. fortfarande för aktiebok i Word eller Excel), men med NVRs aktiebok online så slipper man detta dubbelarbete. Aktieägaröversikten skapas och uppdateras automatisk.

Här kan du se hur aktieägarförteckningen ser ut i NVR aktiebok online.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal